Publicerat: 15 mars 2018

Ompaketering av kritiserat förslag om distansbaserad vägskatt

För drygt ett år sedan meddelade regeringen att den inte kunde stå bakom slutsatserna i utredningen ”Vägskatt”, SOU 2017:11. Istället lät regeringen genomföra en intern departements­beredning för att modifiera förslaget om en distansbaserad vägslitageskatt och detta har resulterat i den nu publicerade promemorian ”En ny inriktning för beskattning av tung lastbilstrafik”. I praktiken handlar det om att ge kilometer- eller vägslitageskatten en ny skepnad och ersätta befintlig vägavgift för tunga lastbilar.

Förslaget innebär i korthet att svenska och utländska lastbilar över 3,5 ton ska beskattas med en distansbaserad vägslitageskatt. Det är omkring 30 procent av de svenska europa-, riks- och länsvägarna som berörs. Skatten bör enligt förslaget differentieras geografiskt dels utifrån tätorts- och landsbygdskörning, dels utifrån områden där det finns respektive saknas alternativa vägtransporter. Vidare föreslås skatten differentieras med beaktande av fordons vikt, antal hjulaxlar, draganordning och fordonsegenskaper som påverkar utsläpp.

Promemorian är ett inriktningsförslag och innehåller inga uppgifter gällande skattens storlek, samhällskostnader för att upprätta och administrera det satellitbaserade uppbördssystemet, etc. Vidare finns inga resonemang kring integritetsaspekter med att använda en avläsning med satellitpositionering.

Eftersom förslaget saknar nödvändig konsekvensutredning och skattenivåer skulle ett ”ja” till förslaget vara att ”köpa grisen i säcken”. Ett rimligt antagande är att förslaget kommer leda till en högre skatt på vägtransporter jämfört med i dag vilket är svårt att motivera från ett samhällskostnadsperspektiv – inte minst ökar kostnaderna för investeringar och att administrera ny teknik.

Skattens syfte tycks ha utformats med oklara utgångspunkter. Syftet anges vara att få den tunga trafiken att i högre grad bidra till finansieringen av infrastruktur, främja miljövänliga fordon samt att utjämna konkurrensvillkoren mellan svenska och utländska åkare. I en utredningsrapport som PwC tagit fram på uppdrag av Svenskt Näringsliv redovisas de trafikrelaterade intäktsströmmarna som den tunga lastbilstrafiken ger upphov till. Rapporten visar att den tunga trafiken bär sina kostnader och mer därtill. Skattebelastningen är ca 7 miljarder kr högre än den samhällsekonomiska marginalkostnaden. Mot bakgrund av detta är det inte rimligt att ta ut ytterligare skatt på transporter i ett land som har stora geografiska avstånd.

En vägskatt på avstånd riskerar att öka kostnaderna för transporter generellt och därmed få negativa effekter på konkonkurrenskraft, tillväxt och sysselsättning.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »