Publicerat: 10 mars 2020

Regeringen måste börja ta Lagrådets yttranden på det allvar de förtjänar

Den 20 november förra året avgav Lagrådet sitt yttrande avseende remissen Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket. Lagrådet avstyrkte förslaget, vilket hade sin grund i brister i den underliggande promemorian, som var framtagen av Skatteverket. Sådan kritik måste förstås regering ta på allvar. Det är därför mycket oroande att proposition avseende detta lagstiftningsärende aviserades i den propositionsförteckning Statsrådsberedningen överlämnade till riksdagen den 20 februari.

Kritik avseende beredningsprocessen av skattelagar handlar ofta om hur lagförslag tagits fram, remisstidens längd och regeringens bristande lyhördhet för remissinstansernas synpunkter. Till detta kommer kritik som riktas mot regeringar och finansministrar för att inte beakta de synpunkter som Lagrådet framför.

I syfte att bidra till en bättre beredningsprocess på skatteområdet gav Svenskt Näringsliv 2013 professor Anders Hultqvist i uppdrag att genom en fördjupad studie redogöra för gällande regelverk rörande beredningsprocessen av skattelag samt att analysera hur tillämpningen i praktiken har utfallit i några uppmärksammade lagstiftningsärenden. Arbetet genererade hösten 2014 i rapporten Om beredningsprocessen för skattelag, som kan läsas här.

Nu har professor Anders Hultqvist reagerat på beredningen av förslag till Ett effektivare informationsutbyte inom Skatteverket. I en mycket läsvärd debattartikel är han starkt kritisk till beredningen och lyfter där återigen behovet av en bättre beredningsprocess. Läs debattartikeln här.

 

Katarina Bartels och Richard Hellenius