Publicerat: 28 juni 2017

Så tycker man om momsskattesatserna i EU

Momsens andel av skatteintäkterna ökar i många länder samtidigt som skatten tillhör de mest krångliga regler som företag, skatteverk och domstolar har att tillämpa. Momsreglerna hindrar handeln på den inre marknaden och arbetet med framtidens momssystem inom EU fortsätter. EU-kommissionen har nu publicerat en sammanfattande rapport och svaren på enkäten om momsskattesatserna. Flest svar har inkommit från Belgien, Sverige, Tyskland, Bulgarien, Frankrike och Storbritannien.

EU-kommissionen konstaterar att åsikterna om hur EU:s regler kring skattesatserna ska förändras varierar kraftigt och det finns ingen klar enhetlig uppfattning. Det finns också ett antal motsägelsefulla resultat. Dessa kan bero på skattens komplexitet och att inte alla som svarat har full förståelse för alla tekniska aspekter.

EU-kommissionen konstaterar vidare att sammantaget verkar de som svarat ganska nöjda med antalet skattesatser samt miniminivåerna för standard- och reducerad skattesats. Bara 14 % av de som svarat vill behålla de nuvarande reglerna vilket tyder på ett reformbehov. I synnerhet anser de som svarat att listan över varor och tjänster som får omfattas av reducerad moms bör utvidgas. Vad gäller alternativen för en framtida reform indikerade svaren att man föredrar ett enklare momssystem och en liten övervikt för alternativ 1 som innebär följande.

  • Behåll minimigränsen för standardskattesatsen på 15 %.
  • Utöka, uppdatera och granska regelbundet listan av varor och tjänster som kan omfattas av reducerad moms.
  • Behåll alla nuvarande möjligheter till reducerad moms och gör dessa tillgängliga för alla medlemsstater för att säkerställa likabehandling.

Nu vägs dessa svar in i det fortsätta arbetet och förslag till nya regler avseende skattesatser planeras bli presenterade i slutet av september 2017.

Se även Svenskt Näringslivs rapport Momsens skattebas och skattesatser som sammanfattar svenska och internationella kartläggningar i ämnet.