Publicerat: 22 november 2017

Ska fackavgiften skattesubventioneras?

Regeringen har föreslagit att fackföreningsavgift ska ge rätt till en skattereduktion på 25 %. Det är inte första gången fackavgiften kan ge rätt till skattelättnader. Senaste gången detta var fallet var mellan år 2002 och 2006. Nu föreslås alltså att den skattereduktion som då fanns återinförs.

Ett av huvudskälen bakom förslaget är att vad regeringen kallar likabehandling ska råda mellan arbetsgivare och arbetstagare. Idag kan arbetsgivare dra av delar av avgiften till en arbetsgivarorganisation. Någon sådan möjlighet finns inte för arbetstagare eftersom ett avdragsförbud gäller för levnadsomkostnader. Att använda likabehandling mellan arbetstagare och arbetsgivare som skäl är alltså inte särskilt övertygande. Skattesystemet är olika för företag och anställda. Företag kan som utgångspunkt dra av alla sina kostnader medan anställda har en mängd begränsningar. Detta hänger samman med att det är lättare för privatpersoner än företag att sammanblanda personliga kostnader med omkostnader i verksamheten. Att prata om likabehandling låter sig därför inte göras.

Som skäl anges också att möjliggöra hög organisationsgrad. Visserligen är hög organisationsgrad bland arbetsgivare och arbetstagare önskvärt men det saknas skäl att främja detta via selektiva skattelättnader och förslaget strider mot likabehandlingsprincipen.

Beskattningen av arbetsinkomster är idag hög. Därför är det välkommet att regeringen föreslår en sänkning av densamma. Sänkningen är dock begränsad till en viss grupp arbetstagare, de som är medlemmar i facket. Generella åtgärder, som sänkt marginalskatt, som kommer alla arbetstagare till del, är att föredra.

Svenskt Näringsliv remissyttrande över förslaget kan läsas här.