Publicerat: 22 augusti 2018

Skatteverkets ställningstagande om kvalificerade personaloptioner – frågetecken kvarstår

För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner infördes den 1 januari i år lättnader i beskattningen av personaloptioner när den anställde – som det uttrycks i lagtexten – ”utnyttjar optionen för förvärv av andel”. Reglerna innebär att förmån av personaloption inte ska tas upp som inkomst av tjänst om vissa villkor är uppfyllda för såväl företaget från vilket personaloptionen förvärvas som personaloptionen och optionsinnehavaren. I stället ska beskattning ske i inkomstslaget kapital den dag den anställde avyttrar aktien. Arbetsgivaren ska inte heller betala arbetsgivaravgift.

Företagare och rådgivare har alltsedan reglerna trädde i kraft efterfrågat klargöranden från Skatteverket, bl.a. avseende vissa frågor kopplade till användandet av teckningsoptioner. För leverans av utlovad aktie finns det nämligen centrala praktiska fördelar med att låta den anställde, som ett led i personaloptionsprogrammet, förvärva själva aktien via en teckningsoption.

I dag publicerade Skatteverket sitt första ställningstagande avseende denna nya lagstiftning, Förvärv av teckningsoptioner i samband med de särskilda bestämmelserna om personaloptioner. I ställningstagandet ges inte alla svar. Dock ger ställningstagandet uttryck för en restriktiv syn i de delar som handlar om teckningsoptioner. Skatteverket presenterar inte annan uppfattning än att en teckningsoption i ett sådant program leder till att skattelättnaderna uteblir.

Nog är det många som nu ställer sig frågan om det inte fanns utrymme för Skatteverket att i ställningstagandet inkludera en uppfattning om att skrivningen ”utnyttjar optionen för förvärv av andel” i lagtexten ger utrymme för en tolkning som öppnar upp för ett användande av teckningsoptioner i slutskedet av ett personaloptionsprogram, för genomförandet av leveransen av själva andelen. Exempelvis i situationer där den anställde i direkt anslutning till att aktien ska förvärvas erhåller en teckningsoption med en ovillkorlig skyldighet att omedelbart använda den för förvärv av andel, och så också sker. En sådan rättstillämpning skulle vara värdefull för ett förverkligande av lagstiftarens intentioner att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner.

Med tanke på den osäkerhet som trots ställningstagandet fortfarande föreligger är nuvarande läge minst sagt olyckligt. Fortsatt kritik och oro kan förväntas bland många företagare.

Rimligen är sista ordet inte sagt.

Lynda och Richard