Publicerat: 10 april 2017

Svenskt Näringsliv avstyrker höjd resolutionsavgift

Förslagen på att banker och värdepappersbolag ska betala en höjd resolutionsavgift och att taket för resolutionsreserven ska slopas avstyrks av Svenskt Näringsliv. I ett yttrande till Finansdepartementet anför Svenskt Näringsliv att den höjda avgiften är att betrakta som en förtäckt skatt på banksektorn som indirekt i stor utsträckning kommer att övervältras på priset på finansiella tjänster och därmed i slutändan drabba företag och konsumenter. Det gällande svenska resolutionsregelverket är redan idag strängare än i andra EU-länder och den föreslagna skärpningen har inte kunnat motiveras med hänsyn till risker i det finansiella systemet. Konsekvensanalysen i Finansdepartementets promemoria uppvisar dessutom stora brister. Svenskt Näringsliv framför också kritik mot den mycket korta tid som remissinstansernas fått på sig att lämna synpunkter på förslagen.