Publicerat: 22 september 2017

Svenskt Näringslivs remissyttrande över nya ränteavdragsreglerna

Svenskt Näringsliv har nu lämnat remissyttrande över promemorian Nya skatteregler i företagssektorn, som bland annat innehåller nya regler för företags avdragsrätt för ränta. Svenskt Näringsliv ansluter sig till Näringslivets Skattedelegations yttrande som kan läsas i sin helhet här.

Huvudsynpunkterna i yttrandet kan sammanfattas som följer:

  • Sverige bör införa en generell ränteavdragsregel som begränsar rätten till avdrag för räntekostnader till 30 % av EBITDA.
  • Nuvarande subjektiva och rättsosäkra regler för ränteavdrag på interna skulder bör slopas i sin helhet.
  • Sänkning av bolagsskatten välkomnas. Det är också viktigt att se till att bolagsskattereglerna som helhet skapar konkurrenskraftiga villkor.
  • Vem som ska anses vara ägare av en tillgång som leasas under ett finansiellt leasingavtal bör inte regleras i skattelagstiftningen.
  • Det så kallade primäravdraget, som ska säkerställa att bostadsbyggandet inte drabbas negativt av förslaget, är otillräckligt och kommer inte få avsedd effekt.
  • Begränsningen av underskottsavdrag framstår som illegitim, undergräver förutsebarhet och strider mot principen att skatt ska tas ut efter bärkraft och avstyrks därför.
  • Av förenklingsskäl bör fler företag ges möjlighet till undantag från det komplicerade regelverket genom att tröskelvärdet för vilka räntekostnader som ska omfattas sätts till ett väsentligt högre belopp än föreslagna 100 000 SEK.
  • Eget kapital och lånefinansiering är inte ömsesidigt utbytbara finansieringsformer, målsättningen att skapa neutralitet mellan dessa måste anpassas bättre efter den verklighet som styr företagens finansieringsbeslut.
  • Möjligheten att rulla avdragsutrymmen och ej avdragen ränta behöver medges fullt ut.
  • Förslagen är överfinansierade och innebär totalt sett en skattehöjning, trots sänkt bolagsskatt. Skattebelastningen på svenska företag bör inte öka.

För mer detaljer kring ovanstående synpunkter hänvisas till yttrandet i sin helhet.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »