Publicerat: 26 juni 2019

Utredningsförslag om reseavdrag försvårar företagens kompetensförsörjning

Idag har utredningen om reseavdrag lagt fram sitt betänkande. Jag har kommenterat det i en nyhetsartikel. Förslaget innebär i korthet en övergång till att basera reseavdraget på avstånd istället för vad som gäller idag, nämligen tidsvinst. Förslaget är vidare kalibrerat så att det totalt sett leder till skärpt beskattning. Miljöeffekterna av förslaget är förhållandevis små och sker enligt utredningens beräkningar till en högre kostnad än vad som skulle kunna åstadkommas med andra metoder. Jag deltog som expert i utredningen och avstyrker förslaget, vilket jag framfört i ett särskilt JL särskilt yttrande – SOU 2019_36 till utredningen (Yttrandet finns också att läsa i betänkandet).