Publicerat: 13 februari 2019

Välkommen RUT-höjning men nytt synsätt behövs

Svenskt Näringsliv anser att reglerna kring rut- och rotavdrag behöver förenklas. Utgångspunkten bör vara en generell tillämpning av rut- och rotavdrag på privatpersoners köp av tjänster kopplade till hushåll och fastighet. Med en sådan utgångspunkt kan det därefter diskuteras vilka tjänster som eventuellt bör undantas från avdragsrätten.

Som en konsekvens av Moderaternas och Kristdemokraternas budgetreservation föreslår regeringen att det nuvarande taket för rutavdrag för personer som inte har fyllt 65 år höjs från 25 000 kr till 50 000 kr per person och beskattningsår från och med 1 juli 2019. Detta är en välkommen höjning vilket Svenskt Näringsliv också framför i sitt remissvar. Den föreslagna ändringen skulle innebära att taket för rutavdraget blir 50 000 kr för samtliga skattskyldiga. Liksom tidigare får den sammanlagda skattereduktionen för rut- och rotarbete uppgå till högst 50 000 kr per person och beskattningsår.

Svenskt Näringsliv anser dock att det behövs ett nytt och mer principiellt synsätt när det gäller rut- och rotavdrag.

Reglerna för rutavdrag har sedan de infördes vid halvårsskiftet 2007 ändrats ett stort antal gånger. Under de senaste fyra åren har reglerna ändrats inte mindre än sex gånger och en sjunde ändring är inte långt borta. Ändringarna har rört både inskränkningar (t.ex. läxläsning och matlagning) och utvidgningar (t.ex. it-tjänster och reparation av vitvaror) av det avdragsberättigade området. Man har också ändrat i den praktiska hanteringen av avdraget (t.ex. införande av fakturamodellen). I den s.k. januariöverenskommelsen nämns dessutom ett breddat och utvidgat rutavdrag så fler ändringar är sannolikt på väg.

Svenskt Näringsliv välkomnar en utredning av rutavdraget. En förutsättning för att företagare ska våga investera i och expandera sina verksamheter är dock att lagstiftningen är stabil och att företagarna känner tilltro till att regelverket kommer att gälla i ett längre perspektiv. Lagstiftningen avseende rut- och rotavdraget är ett skräckexempel i detta avseende.

Förutom att inskränkningar i regelverket orsakar negativa effekter i form av färre företag och därmed arbetstillfällen orsakar de också allvarliga negativa signaler. Regelverkets förutsebarhet minskar samtidigt som både säljare och köpare drabbas av större osäkerhet över vad som kommer att gälla.

Svenskt Näringsliv föreslår därför att regeringen låter den i januariöverenskommelsen aviserade utredningen bli starten för ett nytt system för rut- och rotavdrag. Regelverket bör utformas utifrån ett mer principiellt synsätt med ett avdragssystem som bygger på en generell tillämpning av rut- och rotavdrag på privatpersoners köp av tjänster kopplade till hushåll och fastighet. På så sätt skulle regelverkets förutsebarhet samt förutsättningarna för företagande och tillväxt förbättras.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »