Publicerat: 13 mars 2019

Välkommet att diskrimineringen vid generationsskiften av fåmansföretag minskar

En ägare till ett fåmansföretag som vill avveckla sitt ägande står ofta inför valet att sälja verksamheten till en utomstående köpare eller låta ett barn eller någon annan närstående ta över verksamheten (ett s.k. generationsskifte). Hur man väljer att göra får dock enligt dagens regler väsentligt skilda skattekonsekvenser.

Om överlåtelsen sker till en utomstående köpare kan företagaren ta ut vinsten från försäljningen som kapitalinkomst efter en karenstid på fem år. Om överlåtelsen i stället sker till en närstående omfattas vinsten av de s.k. 3:12-reglerna även efter fem år. Någon karenstid börjar inte löpa. Överlåtelserna behandlas således olika beroende på om förvärvaren är utomstående eller närstående. Eftersom det skattemässigt är mer fördelaktigt att låta en utomstående köpare ta över verksamheten motverkar regelverket generationsskiften i fåmansföretag.

Svenskt Näringsliv har under många år arbetat för att denna diskriminering ska slopas.

Det är därför välkommet att regeringen igår överlämnade en proposition till riksdagen (prop. 2018/19:54) där det föreslås att överlåtelser av ett fåmansföretag till närstående respektive utomstående ska beskattas på samma sätt.

För att en andelsägare ska omfattas av de särskilda reglerna för utdelning och kapitalvinst på andelar i fåmansföretag ska andelarna anses vara kvalificerade. I korthet gäller att en andel är kvalificerad om andelsägaren eller någon närstående under beskattningsåret eller något av de fem närmast föregående beskattningsåren har varit verksam i betydande omfattning i företaget eller i ett annat fåmansföretag som bedriver samma eller likartad verksamhet.

Förslaget innebär att det införs ett undantag från bestämmelsen om s.k. samma eller likartad verksamhet vid ägarskiften mellan närstående. Förslaget innebär att en andel i ett fåmansföretag inte ska anses kvalificerad enbart på grund av att någon annan närstående än andelsägarens make har varit verksam i betydande omfattning i ett annat fåmansföretag eller fåmanshandelsbolag som bedriver samma eller likartad verksamhet under förutsättning att ett antal villkor är uppfyllda.

Även om villkoren är uppfyllda kan, om det finns särskilda skäl, andelarna fortsatt vara kvalificerade hos överlåtaren.

De nya reglerna ska träda i kraft den 1 juli 2019 och tillämpas på överlåtelser efter den 30 juni 2019.