Publicerat: 14 november 2018

Värna F-skattesystemet

Svenskt Näringsliv har idag lämnat ett remissvar på F-skatteutredningens delbetänkande F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49). I delbetänkandet hävdar utredaren bl.a. att dagens utformning av F-skattesystemet skulle kunna leda till och påverka förekomsten av företeelsen ”falska egenföretagare” samt att det skulle finnas en risk att företeelsen leder till skattefusk och skatteundandragande. Därför anser utredaren att det finns skäl att överväga ändringar i bestämmelserna om F-skatt.

Utformningen av F-skattesystemet har stor betydelse för företagandets villkor samt förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag. F-skattesystemet bidrar till såväl nyföretagande och småföretagande som dynamik och funktionalitet i näringslivet. Även om godkännande för F-skatt inte är ett krav för att bedriva näringsverksamhet, är det till följd av F-skattens rättsverkningar i praktiken en nödvändighet för att kunna utföra tjänster åt andra.

Vi har tidigare här på bloggen kommenterat delbetänkandet och framfört kritik mot utredarens ogrundade slutsatser om F-skattesystemets inverkan på företeelsen ”falskt egenföretagande”. Utredaren har nämligen varken kunnat uppskatta omfattningen av företeelsen eller om företeelsen har någon effekt på skattefelet. Mot denna bakgrund anser vi att det inte heller är möjligt att bedöma om just F-skattesystemet överhuvudtaget skulle ha någon inverkan på företeelsen.

Det underlag som tagits fram inom ramen för utredningen utvisar inte att F-skattesystemet behöver förändras. De problem som utredaren identifierat synes främst röra och påverka arbetsrättsliga förhållanden. Problem bör lösas inom det regelverk där de hör hemma. Eventuella arbetsrättsliga problem bör således lösas inom arbetsrätten och inte genom ändringar i den skatterättsliga lagstiftningen. Att överväga förändringar i F-skattesystemet är därför fel väg att gå.

Nuvarande utformning av F-skattesystemet fungerar väl och det är viktigt att systemet värnas. Sverige har inte råd att i onödan försämra förutsättningarna för att starta, driva och utveckla företag.