Publicerat: 4 oktober 2018

Viktigt prövningstillstånd: Skattetillägg och eftertaxering vid internprissättningsfrågor

I juni skrev vi här om att det från svenska storföretag har vittnats om en utveckling i praxis från att skattetillägg som huvudregel inte har aktualiserats i internprissättningsfrågor till att skattetillägg påförs regelmässigt och att det råder stor osäkerhet om rättsläget och hur internprissättning ska redovisas för att företaget ska undvika risken för skattetillägg. Mot denna bakgrund gav Svenskt Näringsliv Roger Persson Österman, professor i finansrätt vid Stockholms universitet, och Andreas Hansson, doktorand vid Handelshögskolan i Stockholm, i uppdrag att ta fram en rapport i syfte att dels utreda gällande rätt om skattetillägg i mål om internprissättning, dels utreda hur gällande rätt faktiskt tillämpas i kammarrätterna.

I deras rapport konstateras inledningsvis bl.a. att lagstiftaren gett utryck för såväl att internprissättning inte är någon exakt vetenskap, som att en nyanserad bedömning bör göras när det kommer till att påföra skattetillägg i en internprissättningsfråga. Författarnas undersökning av kammarrätternas domar visar dock bl.a. att domstolarna i samtliga fall där de har funnit att det föreligger skäl för en internprissättningskorrigering, också har funnit att en oriktig uppgift har lämnats. Det föreligger således enligt rapporten fullständig korrelation mellan att beskattningsbeslutet ändrats och att skattetillägg påförts. Detta indikerar enligt rapportförfattarna förekomsten av ett schablonmässigt förhållningssätt som inte kan beskrivas som nyanserat. Rapporten, som innehåller många fler intressanta iakttagelser och slutsatser, finns att läsa här.

Mot bakgrund av ovanstående är det mycket glädjande att Högsta förvaltningsdomstolen i förrgår meddelade prövningstillstånd för frågan om det finns förutsättningar för att eftertaxera ett bolag och påföra det skattetillägg på grund av oriktig prissättning – se HFD:s hemsida här. Domen kan förväntas bli ett viktigt prejudikat.