Publicerat: 29 maj 2019

Fortsatt behov att skjuta upp tillämpningen av vårdmoms

Efter en tids väntande meddelade nyligen en oenig skatterättsnämnd tre förhandsbesked om moms på sjukvård. Avgörandena berör den uppmärksammade frågan om tillhandahållande av sjukvårdspersonal till en vårdgivare ska anses omfattas av undantag från moms. Frågorna kan ses som en konsekvens av en långtgående tolkning av praxis i ett ställningstagande från Skatteverket och inom kort väntas flertalet ytterligare avgöranden från nämnden i frågan.

Skatterättsnämnden finner, med nästintill identiska motiveringar, att undantaget för sjukvård inte kan tillämpas i något av de tre avgörandena. Två av nämndens ledamöter är dock skiljaktiga vilket visar att frågan är komplex och svårbedömd. De skiljaktiga ledamöterna pekar bl.a. på att frågan inte har varit föremål för prövning av EU-domstolen.

Med beaktande av de betydande osäkerhetsmoment som finns avseende undantagets tillämpningsområde finns det mycket som talar för att Högsta förvaltningsdomstolen, när (om) dessa avgöranden överklagas, är skyldig att begära ett förhandsavgörande från EU-domstolen.

Svenskt Näringsliv skickade redan i februari i år en skrivelse till Skatteverket med uppmaningen att verket ska avvakta med tillämpningen av ställningstagandet till dess frågorna har avgjorts i högsta instans. Kritiken mot verkets ställningstagande gör sig fortfarande gällande och Svenskt Näringsliv anser att Skatteverket bör fatta beslut om att skjuta upp tillämpningstidpunkten till dess rättsläget är klarlagt.

 

Erik Blomquist
Robert Lönn