Publicerat: 31 januari 2017

Regelrådet underkänner konsekvensutredningen i SOU 2016:75 Översyn av skattereglerna för delägare i fåmansföretag

I utredningen föreslås ett flertal ändringar i de s.k. 3:12-reglerna avseende beskattning av utdelningar och kapitalvinster på andelar i fåmansföretag. Bl.a. föreslås ändringar avseende huvudregeln och förenklingsregeln vid beräkning av gränsbeloppet. Förslaget omfattar även ändring av takreglerna och nya regler för ägarskiften.

Förslagen har lett till en omfattande debatt i sak. Nu har Regelrådet granskat konsekvensutredningen. Betyget är underkänt. Regelrådet anser att det finns delar av konsekvensutredningen som håller en tillräcklig kvalitet men det föreligger brister bl.a. avseende påverkan på företagens verksamhet, konkurrensförhållanden och särskilda hänsyn till små företag 

Det saknas enligt Regelrådet en analys av hur möjligheten att attrahera investerare påverkas när utdelningsbeskattningen ändras. Detta är av betydelse eftersom riskerna är större i onoterade företag. Därutöver hade även analysen av påverkan på företagens verksamhet ur ett mer långsiktigt perspektiv kunnat utvecklas. Det är inte fullt tydligt om, och sådana fall i vilken omfattning, förslaget kan innebära att vissa fåmansföretags expansion påverkas liksom eventuell påverkan på antalet anställda. Det saknas även uppgifter av om förslaget kan innebära att företag flyttar sitt juridiska säte för att eventuellt få utökade möjligheter till lägre beskattad utdelning. Med hänsyn till det angivna syftet om ökat entreprenörskap, fler arbetstillfällen och högre tillväxt anser Regelrådet att avsaknaden av redovisning av hur förslagen påverkar i dessa avseenden är en brist.

Regelrådet anser vidare att det saknas en redovisning av hur förslagen kan komma att påverka svenska företags internationella konkurrensförmåga och förmåga att attrahera spetskompetens. Det går inte att utesluta att förslaget medför ett försvagat internationellt konkurrensläge till följd av ett ökat skatteuttag.

Det anges att förslaget kan innebära att nyetablerade företag blir hårdare beskattade än äldre företag. Det framgår dock inte enligt Regelrådet hur detta kan komma att påverka konkurrensförhållandena mellan företagen eller om det kan medföra ökade svårigheter för nya företag att etablera sig. Därutöver anser Regelrådet att konsekvensutredningens kvalitet hade förbättrats om det framkommit inom vilka branscher företag av olika storlek konkurrerar på samma marknad. Detta eftersom utredaren anger att de största företagen får en något lägre skattehöjning.

Regelrådet saknar vidare en redogörelse i konsekvensutredningen om särskilda hänsyn tagits till de förhållandevis mindre företagen vid reglernas utformning. Det går inte att utesluta att den ökade administrationen alternativt minskningen av nivån på förenklingsregeln särskilt kan komma att påverka de förhållandevis mindre företagen. Detta kan även komma att påverka de mindre företagens möjligheter att attrahera investerare eller spetskompetens. Regelrådet anser att avsaknaden av en närmare redogörelse avseende särskilda hänsyn till små företag vid reglernas utformning är en allvarlig brist eftersom mer generösa regler tidigare motiverats med hänsyn till att förenkla för ägarna av mindre fåmansföretag.

 

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »