Publicerat: 1 december 2017

Civilutskottet gör uttalande om hållbarhetsrapportering

Igår meddelade civilutskottet att de vill att riksdagen i ett så kallat tillkännagivande uppmanar regeringen att återkomma till riksdagen med ett förslag på hur kravet på att upprätta hållbarhetsrapport kan minskas så att det omfattar färre företag.

Bakgrunden är det lagkrav som från och med 2017 omfattar alla svenska företag som uppfyller minst två av kriterierna 250 anställda, 175 miljoner kronor i balansomslutning och 350 miljoner kronor i nettoomsättning på att årligen upprätta en hållbarhetsrapport som en del av förvaltningsberättelsen i årsredovisningen eller som en fristående rapport. Bestämmelserna bygger på ett EU-direktiv men har i Sverige utökats till att omfatta väsentligt fler företag än vad som krävs enligt direktivet. I ett meddelande som gick ut igår säger civilutskottet att de anser att hållbarhetsrapportering i grunden är bra men att det inte finns någon anledning till att Sverige ska ha regler som gör att fler företag måste rapportera än vad som krävs enligt EU-reglerna. Det leder till ökade kostnader för företagen, något som på sikt hotar att försvaga den svenska konkurrenskraften. Utskottet anser därför att svensk lagstiftning om hållbarhetsrapportering bör ändras och anpassas till EU:s krav.

Civilutskottets betänkande kommer att publiceras den 4 december.