Publicerat: 10 april 2019

Omfattande rapporteringsplikt skapar osäkerhet och medför orimliga kostnader

Utredningen om informationsskyldighet för skatterådgivare har föreslagit att det införs en skyldighet för främst skatterådgivare att lämna uppgifter till Skatteverket avseende s.k. rapporteringspliktiga arrangemang. Förslagen bygger delvis på ett direktiv (EU/2018/822) gällande obligatoriskt utbyte av upplysningar i fråga om beskattning som rör gränsöverskridande arrangemang (DAC 6). Enligt utredningens förslag ska dock uppgiftsskyldigheten utökas väsentligt i jämförelse med direktivet och även omfatta inhemska arrangmang. Uppgiftsskyldigheten gäller rådgivare men den vida definitionen av begreppet rådgivning gör att många kan komma att omfattas av informationsplikten, exempelvis interna skattefunktioner och rättsavdelningar på företag, banker, försäkringsföretag m.fl.

Syftet med regelverket är att motverka s.k. aggressiv skatteplanering genom att skattemyndigheterna tidigt får kännedom om skatteupplägg. I Svenskt Näringslivs remissyttrande framhålls dock att utredningens förslag är oproportionerliga med hänsyn till regleringsbehovet. Det svenska skattesystemet präglas redan idag av en omfattande skyldighet att lämna information till Skatteverket. Utredningen har inte visat att skattebortfallet till följd av sådan skatteplanering som regelverket avser att motverka är av sådan omfattning att det är motiverat att utöka kraven utöver det som följer av direktivet. Utredningen har dessutom underskattat den administrativa bördan och kostnaderna för att efterleva regelverket. En starkt bidragande orsak till att regelverket förväntas bli betungande och kostsamt att efterleva är de oprecisa lagförslagen som gör det svårt att avgöra såväl vad som ska rapporteras som vem som är uppgiftsskyldig. Tolkningssvårigheterna drabbar inte minst företag med gränsöverskridande verksamhet som har koncerngemensamma funktioner i vars arbetsuppgifter det ingår sådant som kan anses utgöra rådgivning. De omotiverat höga sanktionsavgifter utredningen föreslår – som mest 500 000 kronor – ger i kombination med de otydliga reglerna upphov till betydande rättsosäkerhet. Svenskt Näringsliv anser därför att det behövs omfattande avgränsningar och förtydliganden för att förslagen ska kunna ligga till grund för lagstiftning. De nya reglerna föreslås träda i kraft den 1 juli 2020. Svenskt Näringslivs och Näringslivets Skattedelgations remissyttranden finns att läsa här.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »