Publicerat: 15 juni 2018

Svenskt Näringsliv kritisk till F-skatteutredningens delbetänkande

En utredning för att se över F-skattesystemet har lämnat delbetänkande idag. Analysen är i flera avseenden inte tillräcklig. De eventuella problem som diskuteras bör inte hanteras inom skatterättens område utan inom arbetsrätten eftersom de hör hemma där. Det är viktigt att översynen inte resulterar i försämringar i villkoren för företagandet och möjligheterna att starta, driva och utveckla företag.

F-skatteutredningen har idag överlämnat delbetänkandet F-skattesystemet – några särskilt utpekade frågor (SOU 2018:49) till regeringen. Svenskt Näringsliv deltar med en expert i utredningen och är, vilket framgår av det särskilda yttrandet, tillsammans med två andra experter kritisk till några av slutsatserna i betänkandet.

Utredningens övergripande uppdrag är att se över F-skattesystemet i syfte att bekämpa skattefusk och skatteundandragande. För delbetänkandet har uppdraget varit begränsat till att bl.a. analysera om F-skattesystemet har lett till att de som egentligen är att anse som anställda har anlitats som näringsidkare, s.k. falska egenföretagare, och i vilken utsträckning systemet uppfattas kunna ge sådana effekter.

För det första är vi kritiska till att det i direktiven till en skatterättslig utredning används ett begrepp som ”falska egenföretagare”. Detta är ett begrepp som är så gott som okänt inom skatterätten och som synes ha sin grund i arbetsrätten. Begreppet används även i delbetänkandet, vilket är olyckligt eftersom det är en stark perspektivmarkör och sänder signaler om skattefusk och skatteundandragande.

Vidare anser vi att problem som utgångspunkt bör lösas inom det regelverk där de hör hemma. Eventuella arbetsrättsliga problem bör således lösas inom arbetsrätten, och inte genom ändringar i den skatterättsliga lagstiftningen.

Vad därefter gäller den påstådda förekomsten av falska egenföretagare på den svenska arbetsmarknaden har utredningen enligt vår uppfattning inte visat just F-skattesystemets inverkan på företeelsen. Utredningen konstaterar endast att företeelsen förekommer, men anser inte att det är möjligt att uppskatta omfattningen av företeelsen eller dess eventuella effekt på skattefelet. Det underlag som tagits fram inom ramen för utredningen är därför inte tillräckligt för att ta ställning till om bestämmelserna i F-skattesystemet behöver ändras.

Det är naturligtvis av yttersta vikt att skattefusk, skatteundandragande och därmed sammankopplad illojal konkurrens bekämpas. Men det måste ske med rätt sorts metoder. Dagens regelverk innehåller möjligheter för Skatteverket att vägra, följa upp och återkalla godkännanden för F-skatt. Möjligen är det tillämpningen av dessa regler, och de verktyg som Skatteverket i övrigt förfogar över för att stävja skattefusk och skatteundandragande, som måste ses över.

F-skatteutredningen kommer efter sommaren fortsätta med översynen av F-skattesystemet. Det är viktigt att översynen inte resulterar i försämringar i villkoren för företagandet och möjligheterna att starta, driva och utveckla företag.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »