Publicerat: 28 maj 2021

Viktiga förbättringar i personaloptionsbeskattningen

För att underlätta för små, unga företag att rekrytera och behålla nyckelpersoner infördes 2017/2018 lättnader i beskattningen av personaloptioner i vissa fall. Lättnaderna var välkomna men gränsvärdena var lågt satta och lagstiftningens utformning föranledde betydande praktiska problem hos berörda företag. Regeringen, tillsammans med Liberalerna och Centern, är nu överens om ett förslag till förbättringar i dessa delar. Dessa ska nu granskas av Lagrådet.

När förslaget till lättnader var på remiss under 2016 framförde Svenskt Näringsliv att det är viktigt att gränsvärdena i förslaget höjs då det annars mycket väl kan inträffa att relativt nystartade företag med arbetskraftsintensiv verksamhet överskrider de föreslagna gränsvärdena och därmed går miste om möjligheterna att använda de föreslagna reglerna om skattelättnader för personaloptioner. Någon höjning aktualiserades dock tyvärr inte då. Nu föreslås i lagrådsremissen att vissa gränsvärden höjs, vilket är viktigt inte minst för många nya entreprenörsföretag. – Gränsen för hur stort medelantalet anställda och delägare som arbetar i företaget får vara föreslås höjas från 49 till 149 och gränsen för nettoomsättning eller balansomslutning föreslås höjas från 80 miljoner kronor till 280 miljoner kronor. En annan utvidgning som föreslås är att även styrelseledamöter och styrelsesuppleanter ska kunna omfattas av lättnaderna.

När det gäller de praktiska problemen (se bl.a. tidigare inlägg på denna blogg) innebär de nu aktuella förslagen väsentliga förbättringar. Det föreslås/förtydligas nu att en personaloption ska kunna utnyttjas för förvärv av antingen en andel eller av en teckningsoption som ger rätt att förvärva en andel, samt att en personal­option även ska kunna avse en andel eller en teckningsoption i ett annat företag inom samma koncern.

Förslagen föreslås träda i kraft 1 januari 2022.

Sammanfattningsvis är det betydande förbättringar som föreslås, men det kvarstår behov av ytterligare förbättringar och det är angeläget att regeringen fortsätter arbetet med att säkerställa en väl fungerande personaloptionsbeskattning. Bl.a. kvarstår den brist som föranledde den utredning var arbete ligger till grund för den här aktuella lagstiftningen (SOU 2016:23) att föreslå särskilda regler för de situationer avkastningen på de andelar som erhålls omfattas av de s.k. 3:12-reglerna. I lagrådsremissen anges tyvärr endast att regeringen finner att denna fråga faller utanför det aktuella lagstiftningsärendet.

Förslagen återfinns i denna lagrådsremiss.

Innehåll A–Ö

Fler sajter från oss

Utöver svensktnaringsliv.se står Svenskt Näringsliv bakom ett flertal andra webbplatser. Några av dessa hittar du nedan.

www.fplus.se

Nyhetstjänsten ƒPlus

Svenskt Näringslivs nyhetstjänst med de viktigaste nyheterna från Sverige och världen, med möjlighet till fördjupning och perspektiv, helt efter dina val och intressen.

www.fplus.se »

Arbetsmarknadsnytt

Arbetsmarknadsnytt

Nyhetsportal om svensk arbetsmarknad med nyheter, reflektioner och fakta om allt från lönebildning, kollektivavtal till arbetsmarknadslagstiftning och internationell konkurrenskraft.

arbetsmarknadsnytt.se »

Ekonomifakta.se

Ekonomifakta

Ekonomifakta vänder sig till alla som snabbt behöver fakta om skatterna, arbetsmarknaden, jobben, företagandet och tillväxten. Våra källor är offentlig svensk och internationell statistik.

ekonomifakta.se »

Foretagsklimat.se

Företagsklimat

Näringslivsrelaterad statistik på kommunnivå och enkätsvar från tiotusentals företagare och politiker som bedömer olika aspekter av det lokala företagsklimatet i Sverige.

foretagsklimat.se »

valfardsskaparna.se

Välfärdsskaparna

Här visas vad företagens och deras anställdas skatter motsvarar i form av till exempel lärare eller förskoleplatser.

valfardsskaparna.se »

finfa - en del av Svenskt Näringsliv

finfa

Finfa – en del av Svenskt Näringsliv erbjuder företag som tecknat eller avser teckna avtalsförsäkringar service.

finfa.se »

fTalang

fTalang

fTalang är ett initiativ för att identifiera, coacha och utveckla framtidens ledare i samhälle och näringsliv.

ftalang.se »

Jobbamedlonen.se

Jobba med lönen

Verktyg som hjälper er att strukturera och planera lönearbetet, så att det gynnar företagets mål och medarbetare.

jobbamedlonen.se »